Navigace

Obsah

Zpět

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejněné informace

Přehled povinně zveřejněných informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací, dále dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu, způsobem umožňující dálkový přístup

Úplný oficiální název

Dětský domov Vranov, příspěvková organizace (dále jen DD)

 

Zřizovatel: Jihomoravský kraj

 

Důvod a způsob založení, podmínky a principy, za kterých DD Vranov provozuje svoji činnost

 • Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, č.j. 20/76 ze dne 30. 4. 2015 (uložena v DD) 
 • Zákon č. 109 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
 • Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu DD Vranov 

 

Popis organizační struktury

Mgr. Petr Jůza – ředitel DD

K. Staníčková – zástupkyně ředitele DD (řídí provozní úsek, zastupuje ředitele v době nepřítomnosti)

 1. I.Jabůrková – vedoucí vychovatelka (řídí pedagogický úsek)
 2. Bc. Lenka Krézková – vedoucí stravování

 

Kontaktní údaje pracoviště

Dětský domov Vranov, č.p.160, 664 32 , Vranov

Telefon : 541 239 025

Fax: 541 239 613

Mail :  dd.vranov@skolyjm.cz

Datová schránka : 9jb8jz3

 

Bankovní spojení pro platby od veřejnosti

Číslo účtu: 2137641/0100

Identifikační číslo organizace (IČO) 70 84 26 80

Identifikátor právnické osoby: 600 025 161

 

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za rok 2021

Rozpočet:

Provozní náklady: 2 723 000, Kč

Přímé náklady na vzdělávání: 11 311 782,- Kč

Vlastní příjmy: 1 023 548,- Kč

 

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Osobně v DD Vranov, nebo dálkovým přístupem na výše uvedené kontakty

 

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:

    Dětský domov Vranov, č.p.160, 664 32

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž DD Vranov zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k DD Vranov, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

 

 • Zákon č. 109 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů 
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů.

 

Ve  Vranově dne 3. 1. 2022

Mgr. Petr Jůza – ředitel DD Vranov

 

Vyvěšeno: 21. 2. 2019

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět